به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات


انواع روش های تحقیق

انواع روش های تحقیق

به طور کلی روش های تحقیق  درعلوم  رفتاری را می توان با توجه به  دو ملاک تقسیم بندی کرد.

الف )براساس هدف             ب ) براساس نحوه گردآوری داده ها

1-      تحقیق بنیادی یا پایه ای

هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون  نظریه ها ،تبیین  روابط بین پدیده ها وافزودن  به مجموعه ی دانش موجود دریک زمینه خاص است  .تحقیقات  بنیادی نظریه ها را بررسی کرده ، آن هارا تایید ،تعدیل یا رد می کند. وباتبیین روابط میان پدیده ها ،کشف قوانین  واصول علمی می پردازد ونهایتاٌ  هدف تحقیق  بنیادی توسعه مجموعه ی دانسته های موجود درباره  اصول وقوانین  علمی است  پژوهشگران  دراین نوع پژوهش توجه زیادی به استفاده یا کاربرد نتایج در مسائل واقعی زندگی یا مسائل خارج ازحوزه مورد علاقه خودشان ندارند .

2-     تحقیق  کاربردی

هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی دریک زمینه خاص است . به عبارت  دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد  علمی دانش هدایت    می شود . نتایج این نوع تحقیقات درتعلیم  وتربیت ، طراحی برنامه  های درسی وکمک به  اتخاذ تصمیم  های منوط به نظام  آموزشی می باشد  بنابراین  این نوع تحقیقات برخلاف پایه ای (بنیادی )محدودیت  زمانی ومکانی دارند . 

3-       تحقیق  عملی یا اقدام  پژوهی

بااستفاده ازاقدام پژوهی (تحقیق  عملی )میتوان  موقعیت های نامعین  محسوس مربوط به  اقدام ها وعملیات آموزشی را مشخص کرد  ودر شناخت  مسائل ،رفع مشکل وبهبود آنها کوشید .

البته سرمد ،بازرگان وحجازی (1379)بجای اقدام پژوهی ،تحقیق  وتوسعه را جزسومین  نوع تقسیم بندی تحقیقات  برمبنای هدف به کار برده اند  واقدام پژوهی راازانواع تحقیقات توصیفی میدانند1. درصورتیکه بیشترنویسندگان، اقدام پژوهی رادرردیف دسته بندی انواع تحقیق بر مبنای هدف قرار می دهند،برای مثال حافظ نیا(1377) تحقیقات علمی را اینگونه توصیف می کند : 1- تحقیق  بنیادی 2- تحقیق  کاربردی 3- تحقیق عملی ،وی تحقیق  عملی را اینگونه توصیف  می کند .

تحقیق عملی این تحقیق را باید تحقیق حل مساله یا حل مشکل نامید ؛ زیرا نتایج آن مستقیماٌ برای حل مساله به کار گرفته می شود .تحقیقات  عملی نوعاٌ خصلت  محلی وموضعی داشته ،ازخاصیت  تعمیم  پذیری نتیجه  برخوردارنیستد. این تحقیقات برفاصله  داده های تحقیقات بنیادی تکیه  دارند ، زیرا از معلومات و قوانین آنها استفاده می شود .چون تحقیقات عملی با هدف رفع مشکل(رفع وحل مساله )انجام  می شود،توسط هرکس که با مشکل (مساله )روبه رو باشدانجام پذیر است  .مثلاٌ برای علت  مردودی دانش آموزان  یک مدرسه  وراه های برطرف کردن آن – طراحی مدل وروشی سودمند برای کار آمد شدن  وسیله  کمک آموزش وروش تدریس خاص –کشف علل افزایش ترک  خدمت کارکنان  یک موسسه وراه حل آن .

ب)انواع تحقیقات  علمی برحسب نحوه  گردآوری داده ها

1- تحقیق  تاریخی

بایدتوجه داشت درنوع تاریخی داده های لازم  برای تحقیق  که مربوط به رویدادها ووقایع  گذشته  است ازقبل وجوددارد .دراین موردپژوهشگر باید به جستجوبپردازد تاداده های مورد نیازرا بیابد.درحالی که برای تحقق  توصیفی وتحقیق  آزمایشی ،خودپژوهشگر باید به تولید  داده ها بپردازد.

2- تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی رانیز به پنج دسته  تقسیم  کرده ا ند. 1- تحقیق  پیمایشی 2- تحقیق  همبستگی 3- تحقیق علی – مقایسه ای یا پس رویدادی – 4- تحقیق موردی (مورد  پژوهی ) 5- تحقیق  عملی (اقدام  پژوهی )همانطور که ملاحظه شد از نظر  ((بازرگان)) اقدام  پژوهی در زمره   روش های تحقیق توصیفی است وهدف این دسته از پژوهشهای تربیتی ،توصیف یا پدیده های مربوط  به نظام  آموزشی می باشد .

لذا هریک از افرادی که درنظام آموزشی به نحوی دست اندرکار فعالیت  ها آموزشی می باشند .و به ویژه با فرایند یاددهی – یادگیری سروکاردارند   می توانند برای شناخت مسائل ومشکلات مبتلا به آموزشی وپی بردن به راههای کاهش این مشکلات ،اقدام پژوهی رابه طور انفردی یا گروهی بکار برند . بیان نوع تحقیق  می تواند باز خورد لازم را برای بهبود واحدهای آموزشی ،فرایند یاددهی – یادگیری ونیز ارزیابی آموخته ها را فراهم آورد .یکی از مزیت های اقدام پژوهی آن است که پژوهشگر براساس نتایج به دست آمده می تواند تعدیل  یا تغییر لازم را بلافاصله  به عمل آورد .

3- تحقیق آزمایشی

در تحقیق آزمایشی به منظور برقراری رابطه  علت – معلولی میان دویا چند متغیر از طرح های آزمایشی استفاده می شود .ویژگی های این  نوع تحقیقات است که الف) متغیرهای مستقل دستکاری می شود ب ) سایرمتغیرها به جزء متغیر وابسته ثابت  نگه داشته  شده  وکنترل می شوند ج )تاثیر متغیرهای  مستقل برمتغیر وابسته مشاهده می شود.برای این منظور درتحقیق  آزماشیی گروه  تجربی وگروه گواه (کنترل ) انتخاب می شوند واز طریق  آنها تفاوتهای میان  آزمودنی ها کنترل می شود .

همانطورکه می دانیم  معلم  یکی از مهمترین  عناصر آموزشی است که بدون وجود او آموزش رسمی معنا ندارد .هرچند امروزه  نظریه های یادگیری از راه دورواستفاده از فن آوری پیشرفته اطلاعاتی وارتباطی نقش معلم رادرکلاس کم رنگ کرده است ، اما بایدتوجه داشت  هیچ چیز در جریان یاددهی – یادگیری نمی توان  جایگزین  معلم شود .محققان آموزشی عمدتاٌ توجهی به علایق معلمان  وشناخت عمیق آنها ازشرایط کلاسی ندارند وبعضاٌ  فقط داده ها راازآنها گردآوری  می کنند .باید توجه داشت معلم بیش از هر کسی به فرایند کلاس آشنایی دارد، دانش آموزان را بهتر می شناسند وبهترمی شناسد وبهتر  می تواند مسائل خودرادرکلاس حل کند،ازطرف دیگر تفاوت اندیشه  معلمان  ومحققان آموزشی وتفاوت درک آنها از طبیعت وهدف تحقیق  ،ممکن است  کاربرد یافته های پژوهشی محققان صرف آموزش را درکلاس ،با مشکل مواجه سازد. اکثر معلمان دوست دارندخودشان مسائل کلاس راسریع وبه صورت  روشن  درست حل کنند

پژوهش آموزشی نهایتاٌ روی مسئال (مشکلات) مربوط با یادگیری ،رشد شخصیتی ،هیجانی و اجتماعی دانش آموزان ،محتوای کسب فرایند یاددهی ،یادگیری ،وهرآنچه به آموزش مربوط می شود .متمرکز است . لذا تحقیقات آموزشی به دشواری می تواند سئوالات مطرح شده  به وسیله معلمان را با استفاده ازفرایندرایج تحقیق  علمی پاسخ دهد. وبرای معلمان  بسیار آزاد دهنده است  که می توانند از تحقیقات آموزشی پاسخ سئوالات خودرا پیدا کنند.

معلمان تحقیقات انجام داده در مسائل مختلف آموزشی را می خوانند اما نمی توانند ازآنها در کلاس درس استفاده نمایند .مدیران دربعددیگری با این مساله مواجه هستند.

اقدام پژوهی تلاشی است جهت شناسایی وحل مشکلات فرایند یاددهی – یادگیری توسط خود معلم وهمکاران او؛ به همین علت هم فردی است وهم گروهی.

تحقیقات بنیادی درکلاس درس،کاربرد کمتری دارند و درواقع معلمان نمی توانند به صورت فوری از آنها استفاده نمایند. از طرف دیگر تحقیقات بنیادی عمدتا دارای  مخاطبانی متخصص هستند وبرای معلمان مفید نمی باشند .

 تحقیقات نشان داده اند که معلمان عمدتاٌ خواهان پژوهش کاربردی وعملی ( آن هم از نوع پژوهش عمل نگر ) هستند تا بنیادی. درواقع آنها به پژوهشی احتیاج دارند که بتوانند مسائل خودرا درکلاس حل کنند. به علت مشکلات اطلاع رسانی ، معلمان اغلب از نتایج تحقیقات اطلاع کسب نمی کنند که این موضوع حتی در مورد پژوهش کاربردی نیز مصداق دارد. حال سوال این است که معلم برای حل مسائل خود در کلاس درس و مدیر برای حل مشکلات مربوط به اداره ی مدرسه چه باید بکنند؟همانطورکه بیان شد آنها نمی توانند از محققان آموزشی ، دانشگاهی وآکادمیک کمک چندانی بگیرند ، واز نتایج تحقیقات نیز بی خبرند بنابراین  راهی که پیش روی آنها وجوددارد  این است که خودشان به تحقیق  بپردازند .یعنی ،اقدام پژوهی .دراقدام پژوهی معمولا خود معلم پژوهشگر است  در این حالت  اوهم معلم است  وهم محقق و نقش اصلی پژوهش به عهده او می باشد ، چه به این  وسیله  معلم به عنوان مجری اصلی طرح تحقیق  عملی (اقدام پژوهی) می تواند مساله ملموسی راکه  با آن روبه روست  حل کند ،یا بهبودی اموررا میسر سازد.مثلاٌ مسائل (مشکلات )فرایند تدریس رابه طورگام به گام در طول یک مدت معین و با استفاده  ازساز وکارهای گوناگون پژوهش از جمله : مصاحبه،مشاهده وغیره ،مورد  بررسی قراردهد .از انجاکه معلمان در هر نظام آموزشی نقش اصلی رابر عهده دارند ، به عنوان پژوهشگران بالقوه ،برای مشخص کردن موقعیت  های نامعین  دررابطه با فعالیتشان  می توانند روش علمی رابکار برده وبا اتفاده از اقدام پژوهی ،فعالیتهای خودرا بهبود بخشند .این رویکرد (پژوهش در عمل ) کمک می کند تا معلمان  نقش موثرتری در شناخت مسائل آموزشی به ویژه فرایند یاددهی –یادگیری داشته  باشند .

علاوه برآن ،انجام  ((پژوهش عملی )) به وسیله معلمان  باعث می شود که نتایج تحقیق  کاربرد ملموس تری داشته  باشند . چه بسا نتایج برخی از تحقیقات به اصطلاح آکادمیک ،دانشگاهی که به وسیله سایر پژوهشگران انجام  میشود به کندی به کاربرده می شود . حتی برخی از اوقات نتایج  این قبیل  تحقیقات به گونه ای است که معلمان  بتوانند از آنها استفاده کنند .دراقدام پژوهی (عمل پژوهی) ، توجه  پژوهشگر به جنبه های عملی وپی بردن به چگونگی رفع مشکلات ومسائل آموزشی معطوف است . لذا فرایند پژوهش ،براساس استدلال عملی استوار است نه بر استدلال فنی .برای این منظورنه تنها ازروش های کمی تحقیق  بلکه ازروش های کیفی درپژوهش های آموزشی استفاده می شود . جنبه های عملی مورد نظردراقدام پژوهی چنان است که آن را برای انجام راهبردی (استراتژیک) یک اقدام پژوهی می پردازد اگاهانه درباره ی فعالیتهای شناخت علم اقدام  کند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

درطول زمانی كه از عمر تعلیم و تربیت مدرن می گذرد، رفته رفته بر دست اندركاران علوم تربیتی محرز گشته است كه تحقیقات دانشگاهی به تنهایی پاسخگوی مسائل و مشكلات عملی  سازمانها  نیستند. لذا این نقطه عطفی شد برای شروع  با روشی دیگر از پژوهش كه بتواند مسائل واقعی محیط سازمانی را حل و فصل كند این نوع تحقیق همان اقدام پژوهی است. در فرایند اقدام پژوهی، خود   کارمند همزمان محقق و مجری یافته های پژوهشی  نیز است.

این دلیل وبسیاری از استدلال های دیگر موجب شده است که امروزه به پژوهش های حین عمل یا پژوهش عملگرا  به خصوص در عرصه ی آموزش بوسیله خود،معلمان توجه شود . امید است  معلمان عزیز ماتلاش کنند ، اولا ٌ این روش را بخوبی بشناسند وثانیاٌ آن را درحل مسائل آموزشی خودبکار گیرندمنبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

یادآوری مفاهیم اساسی در روش‌های تحقیق:

یادآوری  مفاهیم اساسی  در روش‌های تحقیق:

روش (متد) -  تکنیک - روش‌شناسی – تحقیق –علم – نظریه – اقدام-قانون علمی  و ...

اصطلاح اقدام پژوهی از دو واژه ی action به معنای اقدام یا عمل  وresearch      به معنای تحقیق یا پژوهش تشکیل شده است.ومترادفهای زیر برای آن به کار می رود:

پژوهش حین عمل-تحقیق درعمل-عمل پژوهی -پژوهش عملی -پژوهش کاری

روش (متد) : راهی است که از مبدأ تا  مقصد پیموده می‌شود و در اصطلاح روش‌شناسی فرآیندی است که محقق از آغاز تحقیق تا فرجام آن می‌پیماید و در واقع همان روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی است کهمنبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

تفاوت‌هاي بين پژوهش رسمي و اقدام پژوهي

تفاوت‌هاي بين پژوهش رسمي و اقدام پژوهي

 

عنوان

پژوهش رسمي

اقدام پژوهي

آموزش‌هاي لازم براي پژوهشگر

وسيع و دامنه‌دار

در حد دانش خود پژوهشگر و يا با مشورت

اهداف پژوهش

يافته‌هاي قابل تعميم

يافته‌هايي براي استفاده در موقعيت‌هاي خاص

روش تبيين مسئله مورد مطالعه

مرور پژوهش‌هاي قبلي

مسائل و يا اهدافي كه اخيراً پيش آمده است.

روند بررسي ادبيات پژوهش

مطالعه دامنه‌دار- استفاده از منابع

مطالعه سطحي‌تر-استفاده از منابع ثانويه

روش نمونه‌گيري

نمونه‌گيري تصادفي

دانش آموزان دردسترس

طرح پژوهش

كنترل دقيق- چاچوب زماني دراز مدت

روند آزادانه‌تر- اعمال تغيير در طول بررسي- چارچوب زماني كوتاه مدت

روش‌هاي سنجش و اندازه‌گيري

ارزيابي- آزمون مقدماتي اندازه‌ها و آمار

تست‌هاي استاندارد  و مقياس‌‌هاي راحت و مناسب

تجزيه و تحليل اطلاعات

تست‌هاي آماري- تكنيك‌هاي كيفي

تمركز روي نكات  كاربردي  و نه آماري- داده‌هاي خام موجود

كاربرد نتايج حاصله

تأكيد بر اهميت نظري

تأكيد بر اهميت كاربردي

 منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

پیشینه اقدام پژوهی

تاریخچه اقدام‌پژوهی

پیشینه اقدام پژوهی

سابقه اقدام پژوهی در نظام تعلیم و تربیت در جهان به نیمه دوم قرن بیستم می رسد و سوابق نشان می دهد که این رویکرد از انگلستان آغاز گردید(امیرحسینی، 1384). اقدام پژوهي را منتسب به کورت لوين((kurt lewin)  و طرح آن را از سال 1944 توسط وي مي دانند . وي معتقد بود که اگر پژوهش اجتماعي صرفا منجر به توليد دانش گردد بدون آنکه در چرخه فعا ليتهاي اجتماعي  بهبودي و تغيير ايجاد کند به مقصود خود نرسيده است . از ديدگاه وي هدف پژوهش تنها شناخت جهان و تفسير آن نيست بلکه تغيير آن نيز مي باشد . وي اقدام پژوهي را عاملي نيرومند براي نيل به اين هدف مهم مي دانست .

  زیچنر(2001) و هاپکینز (2002) ،اقدام پژوهی را به عنوان یک سنت پژوهشی معرفی می کنند این در حالی است که در دو دهه گذشته ،اقدام پژوهی در آمریکا محبوبیت گسترده اییافته و بیشتر توسط دانشگاهها حمایت می گردد.در این زمینه زیچنر خاطرنشان می کند که بیشتر اقدام پژوهی هایی که درگمنبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

پژوهش و روش­های تحقیق گام به گام

پژوهش و روش­های تحقیق گام به گام

 

اولین گام تحقیقمسأله یابی است. محقق می­بایست در ابتدا تفاوت موضوع و مسئله را مد نظر داشته باشد و با توجه به جزئی­تر بودنمسأله از موضوع، منابع و روش­های کشف آن را نیز بداند. بر او لازم است مساله پژوهشی خود را با توجه به منابع کشف مساله (كتب، پايان­نامه­ها، مراكز علمي-پژوهشي، سايت­هاي تحقيقاتي، تجربيات شخصي، مراكز پاسخگويي به شبهات، محيط زندگي، مجلات و...) انتخاب نماید. او با در نظر داشتن هدف تحقیق خود، میزان ضرورت تحقیق و پیشینه آن را بررسی کرده، با تعیین کردن شیوه تحقیق، منابع و مآخذ مرتبط را استخراج نماید.منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

آمار استنباطی چیست ؟

آمار استنباطی چیست ؟

مفاهیم و ابزارهای آماری به صورت صریح یا ضمنی بخشی از فرایند اکثر تحقیقات را شامل می‌شوند. نقش این مفاهیم و ابزارها را می‌توان هنگام تصمیم‌گیری در مورد گزینش آزمودنی‌ها، جایگزینی آنها در گروه‌های مختلف، توصیف داده‌های جمع‌آوری‌شده و تعمیم یافته‌های حاصل از مطالعه، مشاهده کرد. بنابراین در تحقیق رفتاری، روش‌های آماری چندین نقش ایفا می‌کنند که با هم ارتباط دارند. روش‌های آماری برای خلاصهمنبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

ساختار نهایی گزارش اقدام پژوهی

ساختار نهایی گزارش اقدام پژوهی

روی جلد گزارش اقدام پژوهی

1- نام دستگاه یا دانشگاه محل تحصیل از بالاترین رده سازمانی نوشته می شود

2-عنوان پروژه تحقیقاتی یا پژوهش(عنوان باید ضمن اینکه شامل متغیر های اصلی باشد طول آن از 12 تا 15 کلمه بیشتر نباشد...)

3-نام و نام خانوادگی استاد راهنما

4- نام و نام خانوادگی دانشجو یا محقق/مشخصات تحصیلی

5-سال ارائه گزارش تحقیق

توجه: تمام نوشته های روی جلد با فونت تیتر و وسط چین نوشته شوند

1- صفحه عنوان((منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است